KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC “XANH – SẠCH – ĐẸP – AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM THÂN THIỆN TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Tư 19, 2018 9:12 sáng
   PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LONG

        Số: 10/KHXSĐ-THQL                  

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Quảng Long, ngày 10 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC “XANH – SẠCH – ĐẸP – AN TOÀN

 VÀ MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM THÂN THIỆN TÍCH CỰC”

NĂM HỌC 2017 – 2018

Thực hiện Quyết định số 352/QĐ-PGD&ĐT, Ba Đồn ngày 03 tháng 11 năm 2017 của phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn về việc Ban hành tiêu chí về phong trào xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực”;

Căn cứ Hướng dẫn số 351/CV-PGD, Ba Đồn ngày 03 tháng 11 năm 2017 của phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn V/v Hướng dẫn phong trào xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực”;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KHNH-THQL ngày 20 tháng 8 năm 2017 của Trường Tiểu học Quảng Long về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;

Trường Tiểu học Quảng Long xây dựng kế hoạch “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” năm học 2017- 2018, gồm những nội dung như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Giáo dục cho học sinh

– Nâng cao về nhận thức và tạo được sự chuyển biến cơ bản trong mỗi học sinh về ý nghĩa của công tác giáo dục môi trường trong nhà trường. Từ đó các em thấy được và phát huy những mặt tốt, cùng khắc phục những mặt tồn tại của môi trường lớp học, trường học nói riêng và trong cộng đồng nói chung.

– Thực hiện phong trào “Xanh hóa nhà trường” đạt mục tiêu trường học: “Xanh- Sạch – Đẹp – An toàn”, cải thiện môi trường, góp phần vào việc thực hiện phong trào “ Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trường học”.

– Có kỹ năng quan sát, cảm nhận về môi trường, có nhu cầu cải thiện môi trường lớp học và trường học.

– Giữ gìn và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ và chăm sóc môi trường trường học.

– Yêu quí, gìn giữ trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” và thể hiện thái độ ứng xử thân thiện với môi trường.

 1. Tiếp tục tạo được sự chuyển biến về môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” trong nhà trường

– Tạo được những thay đổi quan trọng trong nhà trường về môi trường và tích cực làm cho nhà trường ngày càng “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực”  hơn.

– Phấn đấu đạt các tiêu chí quy định về trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” một cách vững chắc.

 1. Tạo được môi trường học thân thiện, có sức hấp dẫn đối với học sinh “môi trường thân thiện”

Mỗi thành viên trong nhà trường đều cảm thấy hài lòng với thành quả đạt được trong hoạt động xanh hoá và từ đó càng yêu quý, giữ gìn tốt môi trường lớp học và trường học của mình.

 1. Phát huy vai trò giáo dục của nhà trường

Nhà trường phải là trung tâm “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” của địa phương.

 1. Huy động mọi lực lượng tham gia vào quá trình xanh hóa nhà trường

– Nhà Trường: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh Niên, Liên đội, tổ chuyên môn trên cơ sở kế hoạch của nhà trường về hoạt động “Xanh hóa nhà trường” xây dựng kế hoạch chi tiết về hoạt động “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” và triển khai thực hiện cho tổ chức do bản thân phụ trách.

– Xã hội: Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể có sự hỗ trợ và giúp đỡ nhà trường thực hiện phong trào tâm “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” như hội Khuyến học, hội Chữ thập đỏ, hội Cựu giáo chức, Hội cựu Chiến binh, Đoàn phường, Hội đồng Đội phường,…

– Gia đình: Ban đại diện Hội CMHS, cha mẹ Học sinh toàn trường có sự phối hợp tích cực, thường xuyên trong hoạt động tâm “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực”.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào Trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực ”:
TT Họ và tên Chức vụ Phân công nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đông Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Trần Thị Diệu Liên P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Nguyễn Thị Hồng Liễu Tổ trưởng 1,2,3 Thành viên
4 Cao Thị Ánh Hồng Tổ phó tổ 1,2,3 Thành viên- Thư ký
5 Lê Thị Hải Long Tổ trưởng 4, 5 Thành viên
6  Hoàng Thị Vân Anh Tổ phó 4, 5 Thành viên
7 Phan Đình Đằng GV TPT Đội Thành viên
8 Nguyễn Thị Thu Hằng BT Chi Đoàn Thành viên
9 Trần Thị Lệ Kế toán-VP Thành viên
10 Phạm Thị Nhung Thu viện-TB Thành viên
11 Trần Thị Phương Long Y tế Thành viên

 

 1. Phân công các thành viên phụ trách cụ thể các công việc
TT Họ và tên Phân công nhiệm vụ  Công việc đảm nhiệm Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đông Trưởng ban – Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chung các hoạt động.– Tuyên truyền chủ trương xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” trong CB, GV, NV, HS, cha mẹ HS toàn trường và các đoàn thể có liên quan.

– Chịu trách nhiệm về quy hoạch khuôn viên 3 điểm trường; tăng trưởng CSVC trường lớp, thiết bị dạy học,… cho hoạt động “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực ”.

2 Trần Thị Diệu Liên Phó trưởng ban –  Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý  chỉ đạo hoạt động tổng lao động vệ sinh trường lớp.– Đôn đốc hoạt động trồng và chăm sóc cây hoa toàn trường.

– Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí lớp học, các phòng học chức năng và phòng làm việc.

3 Nguyễn Thị Hồng Liễu Thành viên – Quản lý tổ chuyên môn 1,2,3 trong thực hiện các hoạt động “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực ”.– Theo dõi việc dạy tích hợp nội dung môi trường trong các môn học của giáo viên và HS.

– Cập nhật, tập hợp số liệu về hoạt động “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực ”.

4 Cao Thị Ánh Hồng Thành viên- Thư ký – Quản lý, đôn đốc, theo dõi GV, HS thực hiện hoạt động “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực ” tại điểm trường C.– Chịu trách nhiệm tập hợp các kết quả đạt được và những việc chưa làm được báo cáo với trưởng ban và phó trưởng ban.
5 Lê Thị Hải Long Thành viên – Quản lý tổ chuyên môn 4,5 trong thực hiện các hoạt động “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực ”.– Theo dõi việc dạy tích hợp nội dung môi trường trong các môn học của giáo viên và HS.

– Cập nhật, tập hợp số liệu về hoạt động “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực ”.

6  Hoàng Thị Vân Anh Thành viên – Quản lý, đôn đốc, theo dõi GV, HS thực hiện hoạt động “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực ” tại điểm trường B.
7 Phan Đình Đằng Thành viên – Phát động phong trào thi đua trong Liên đội, phân công các chi đội phụ trách chăm sóc, bảo vệ các bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh trường, lớp theo khu vực được phân công.– Chịu trách nhiệm hướng dẫn Đội viên, Nhi đồng thực hiện các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái, vệ sinh môi trường,…
8 Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên – Phát động phong trào thi đua trong Chi đoàn, phân công các Đoàn viên phụ trách trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ theo khu vực được phân công.– Thực hiện các phong trào tình nguyện, văn nghệ, thể thao trong HĐSP và HS nhà trường.
9 Trần Thị Lệ Thành viên – Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hoạt động “Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” trong nhà trường đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính.– Chịu trách nhiệm vệ sinh, trang hoàng văn phòng nhà trường và phòng làm việc của lãnh đạo nhà trường.
10 Phạm Thị Nhung Thành viên – Chịu trách nhiệm thực hiện Thư viện xanh, thư viện ngoài trời đảm bảo đẹp, thân thiện, hiệu quả.– Tăng cường giới thiệu sách, báo hay chó CB, GV, NV, HS tìm đọc.
11 Trần Thị Phương Loan Thành viên – Chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe HS, tuyên truyền về bảo vệ và giữ gìn môi trường trong lành; hướng dẫn CB, GV, HS cách phòng tránh một số bệnh, dịch thông thường.– Kiểm tra vệ sinh lớp, cá nhân HS hàng ngày, tổng hợp kiểm tra cuối tuần phản ánh với Ban chỉ đạo về công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và vệ sinh trường học.

 III. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC

“XANH – SẠCH – ĐẸP – AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM THÂN THIỆN TÍCH CỰC”

 1. Tiêu chuẩn 1: “Xanh”

– Tiêu chí 1: Có sơ đồ quy hoạch tổng thể của nhà trường trong đó có chi tiết việc trồng cây xanh, thảm cỏ, quy hoạch sân chơi, bãi tập trong khuôn viên nhà trường; cây xanh, cây bóng mát, thảm cỏ có diện tích tối thiểu 40% diện tích tổng thể của trường, chủng loại cây xanh phù hợp với môi trường sư phạm, vị trí trồng cây hợp lý và đảm bảo an toàn cho học sinh.

– Tiêu chí 2: Có cổng trường, biển tên trường và hàng rào bao quanh; nếu hàng rào bao quanh chưa được xây dựng kiên cố cần được trồng cây xanh che phủ tạo mỹ quan cho trường học.

– Tiêu chí 3: Xây dựng vườn trường trong khuôn viên phục vụ cho việc dạy học và các hoạt động giáo dục khác. Không trồng các loại cây có độc, có biển cảnh báo đối với các loại cây có nguy cơ dẫn đến ngộ độc.

– Tiêu chí 4: Hệ thống cây xanh, cây bóng mát, thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh được chăm sóc thường xuyên, phân công trách nhiệm cho các lớp thực hiện tạo phong trào thi đua trong nhà trường về việc chăm sóc và xây dựng cảnh quan môi trường.

 1. Tiêu chuẩn 2: “Sạch”

Tiêu chí 5: Toàn bộ khuôn viên của nhà trường, các khối công trình phục vụ dạy học, làm việc, sinh hoạt của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo vệ sinh, bố trí gọn gàng, khoa học.

– Tiêu chí 6: Có thùng đựng rác, thùng có nắp đậy, được đặt ở các vị trí hợp lý đảm bảo mỹ quan. Rác thải được phân loại (loại có thể phân hủy và loại không thể phân hủy) và được xử lý hàng ngày. Có hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt hoặc tự thu gom, xử lý chất thải, rác thải theo quy định.

– Tiêu chí 7: Hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, hố ga đảm bảo an toàn; không để nước ứ đọng quanh trường lớp; có hệ thống thoát nước riêng cho khu vệ sinh.

– Tiêu chí 8: Đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, có hệ thống nước uống đảm bảo vệ sinh cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tiêu chí 9: Có nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên và học sinh theo quy định. Nhà vệ sinh có mái che và được vệ sinh thường xuyên, không có nước đọng tại nhà vệ sinh. Có bồn rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

 1. Tiêu chuẩn 3: Đẹp”

– Tiêu chí 10: Tổng thể khuôn viên nhà trường quy hoạch hợp lý, khoa học đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục và kế hoạch phát triển dài hạn. Phòng học, hệ thống phòng hỗ trợ học tập và các phòng chức năng khác được sắp xếp, bố trí gọn gàng, trang trí đảm bảo thẩm mỹ, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, phù hợp với môn học và đảm bảo tính giáo dục. Hệ thống phòng làm việc được trang bị các thiết bị tối thiểu phục vụ công tác hành chính trong nhà trường.

– Tiêu chí 11: Trang trí phòng Hội đồng sư phạm, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng học đẹp, hợp lý, bảng biểu khoa học và phù hợp với thực tế nhà trường.

 1. Tiêu chuẩn 4: “An toàn

– Tiêu chí 12: Thực hiện đầy đủ các nội dung xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích tại Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Quy định trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông.

– Tiêu chí 13: Các thiết bị bên trong lớp, thiết bị bố trí dọc hành lang được thiết kế, sắp xếp gọn gàng, vững chắc. Các thiết bị điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy được bố trí, lắp đặt ở vị trí phù hợp, an toàn; đồ dùng dạy học được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho giáo viên và học sinh sử dụng, có các bảng biểu hướng dẫn sử dụng. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong trường học.

– Tiêu chí 14: Hệ thống điện chiếu sáng, quạt máy trong các phòng học, khối phòng hỗ trợ học tập, khối phòng hành chính đảm bảo các quy định tại Điều 4, chương II của Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.

– Tiêu chí 15: Tổ chức giáo dục kỹ năng sống thông qua các tiết hoạt động giáo dục trên lớp và các buổi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lồng ghép các nội dung tự bảo vệ, phòng tránh tai nạn thương tích, thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục cho học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh trường, lớp và thực hiện các hành vi văn minh nơi công cộng và đảm bảo an toàn cho mọi người.

– Tiêu chí 16: Thực hiện tốt công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; tổ chức truyền thông giáo dục về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế. Có phân công trực y tế hàng ngày, nhân viên phụ trách y tế đảm bảo các tiêu chuẩn về nghiệp vụ theo quy định.

– Tiêu chí 17: Học sinh được đối xử thân thiện, công bằng, không bị phân biệt đối xử, bị bạo hành về tinh thần, thân thể; không bị lạm dụng tình dục. Không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội khác trong trường học.

 1. Tiêu chuẩn 5: “ Môi trường sư phạm thân thiện tích cực

– Tiêu chí 18: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, lao động chăm sóc khuôn viên, vệ sinh môi trường.

– Tiêu chí 19: Nền nếp học tập, sinh hoạt học sinh tốt. Hành vi ngôn ngữ ứng xử, trang phục của CB, GV, NV và HS đúng điều lệ.

– Tiêu chí 20: Có nội quy quy chế làm việc của CB, GV, NV, nội quy học sinh, thực hiện tốt nội dung kiểm tra và công khai trường học.

IV. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Trường Tiểu học Quảng Long xây dựng kế hoạch hoạt động “Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” tập trung vào các công việc sau:

 1. Trồng cây

– Có kế hoạch trồng cây hàng năm, thiết thực thực hiện Tết trồng cây do Chủ Tịch Hồ Chí Minh phát động vào đầu xuân sau tết Nguyên đán, chọn cây xanh có bóng mát trồng xung quanh khuôn viên trường. Trong phạm vi sân trường, quy hoạch trồng thêm các loại cây bóng mát, cây hoa.

– Phân công cho học sinh các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 tiếp tục chăm sóc cây bóng mát hiện có, cây trồng mới, trồng và chăm sóc tất cả các bồn hoa trong toàn bộ khuôn viên trường một cách cụ thể. Hàng tháng có chấm điểm thi đua để đánh giá thi đua hàng tháng.

– Mỗi năm nhà trường có kế hoạch 2 lần cắt tỉa cành nhằm tạo mỹ quan, phòng chống bão và vừa đề phòng tai nạn có thể xãy ra cho học sinh trong lúc vui chơi trên sân trường.

– Phát động CB-GV-NV hỗ trợ cây hoặc kinh phí mua cây, mỗi tổ chuyên môn trồng và chăm sóc cây, bồn hoa góp phần xanh hóa nhà trường.

 1. Xây dựng cảnh quan

Quy hoạch khu sân chơi, bãi tập, hệ thống bồn hoa, vườn cây của em, vườn thực vật khu vực vệ sinh, hệ thống đường đi lối lại trong khuôn viên trường, đảm bảo khoa học, tiện ích, đáp ứng tiêu chí Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn, cụ thể:

Khuôn viên 3 điểm trường: Bốn phía có hàng rào, phía trong hàng rào có trồng cây xanh bóng mát theo quy hoạch và phân công cho các lớp chịu trách nhiệm chăm sóc cây đã trồng.

Khu sân chơi:  Gồm các khu vực có bố trí hệ thống bồn hoa và cây bóng mát, cây cảnh, nhà trường phân công cho các lớp chăm sóc bồn hoa, làm vệ sinh theo sơ đồ đảm bảo khoa học có biển tên lớp, trồng viền các bồn hoa bằng cây hoa với yêu cầu sống 100%, ở giữa cần có sự quy hoạch thống nhất, thường xuyên chăm bón, cắt tỉa tạo hình thức đẹp.

Khu bãi tập: Sân vận động phía trước trường và đường chính vào trường, trồng thêm cây xanh bóng mát bao xung quanh, sân được trồng cỏ và thường xuyên cắt tỉa, nhặt các rác thải cứng để đảm bảo an toàn cho học sinh học thể dục và luyện tập hàng ngày, trên sân bố trí hố nhảy cao, nhảy xa.

 1. Quản lý và xử lý tốt rác thải

– Tổ chức tốt hoạt động với chủ đề “Quản lý và xử lý tốt rác thải” nhằm hướng dẫn thực hành các hoạt động xử lý rác trong nhà trường như: Bỏ rác đúng nơi qui định, nhặt rác trên sân trường, gom rác vào giỏ chứa chuyển đến nơi tập kết rác để xử lý.

– Thông qua hoạt động thực hành, từng giáo viên phụ trách lớp giáo dục học sinh giữ gìn Sạch – Đẹp và qua đó tăng cường giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp để góp phần tốt việc giữ gìn và bảo vệ môi trường ngày càng trong lành.

– Trang bị đủ giỏ đựng rác đặt tại mỗi lớp học, phía trước hành lang các lớp và ở một số gốc cây bóng mát.

 1. Khu vệ sinh

–  Thực hiện tốt việc quét dọn ít nhất 2 lần trong ngày, đảm bảo công trình vệ sinh sạch sẽ, thực hiện vệ sinh theo đúng quy định một cách tự giác, duy trì tốt công tác trực vệ sinh, giữ môi trường luôn thơm, sạch, thoáng, mát.

– Mua sắm đầy đủ các thiết bị trang bị trong nhà vệ sinh: Thuốc tẩy, xà bông diệt khuẩn, chổi quét, giấy vệ sinh, giỏ rác …

– Có biển bảng chỉ dẫn công trình vệ sinh dành cho Nam, Nữ; công trình vệ sinh dành cho Giáo viên, Học sinh, có niêm yết quy định về việc giữ gìn vệ sinh chung, qua đó nâng cao ý thức tự giác trong việc sử dụng nhà vệ sinh.

Từng giáo viên chủ nhiệm lớp qua các tiết sinh hoạt cuối tuần cần chú ý giáo dục học sinh thực hiện tốt các hoạt động giữ vệ sinh để thể hiện được các yêu cầu về hành vi văn minh, lịch sự trong môi trường giáo dục.

 1. Tiết kiệm điện nước vệ sinh an toàn thực phẩm

5.1. Nước: Có nước tinh khiết đầy đủ cho CB, GV, HS uống và hệ thống nước giếng khoan cho CB, GV, HS sử dụng, tưới cây, vệ sinh,…

5.2. Điện: Việc quản lý sử dụng điện đảm bảo nguyên tắc an toàn- tiết kiệm- thẩm mỹ:

– Tu sửa hệ thống đường dây điện và các thiết bị sử dụng điện đảm bảo an toàn, hệ thống chiếu sáng có cường độ vừa đủ đảm bảo vệ sinh mắt học đường trên cơ sở sử dụng hệ thống bóng điện tiết kiệm điện năng, hệ thống quạt vừa đủ, có quy định cụ thể về sử dụng an toàn điện, bật các thiết bị điện khi cần thiết, tắt khi không sử dụng.

– Giao cho bảo vệ chịu trách nhiệm theo dõi việc bật, tắt điện ở các phòng học, đưa vào sổ theo dõi trực ban để nhận xét cuối tuần.

5.3.  Đảm bảo vệ sinh – An toàn thực phẩm

Qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp từng thành viên trong nhà trường quan tâm đến việc giáo dục học sinh kĩ năng về an toàn thực phẩm như: Không mua quà bánh hàng rong, nhất là các thức ăn, nước uống không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác; nên ăn những quà bánh có đăng ký nơi sản xuất và hạn sử dụng.

Không ăn quà vặt trong nhà trường, giờ ra chơi.

 1. Xanh hóa lớp, phòng học

Trang trí lớp luôn sạch đẹp; phòng học của mỗi lớp có ít nhất 09 chậu cảnh, được trồng, chăm sóc và bảo vệ tốt. Các cửa sổ có diềm hoa, trên tường có thêm những giỏ hoặc cây hoa treo tường được bố trí thẫm mĩ và khao học.

– Trồng, chăm sóc bồn hoa, cây bóng mát, cây cảnh được giao đảm bảo sống, cắt tỉa đẹp, có biển tên lớp chăm sóc.

– Mỗi phòng học được trang hoàng các Bảng tin được cập nhật, góc khoa học, góc học tập, khẩu hiệu, tranh ảnh được bài trí hợp lí. Phòng học của lớp có ít nhất 9 chậu cảnh, được trồng, chăm sóc và bảo vệ tốt. Các cửa sổ có diềm hoa, trên tường có thêm những giỏ hoặc cây hoa treo tường.

Mỗi phòng học có 01 giỏ rác, phòng học được quét dọn và giữ sạch sẽ từ đầu đến cuối buổi, đổ đúng nơi quy định để tiêu hủy.

Khu hành lang trước lớp thường xuyên được sạch sẽ, không có học sinh vi phạm vệ sinh chung.

CSVC của phòng học được bảo vệ an toàn, an toàn về điện và sử dụng tiết kiệm điện, không hư hỏng, sắp xếp gọn gàng, không viết, vẽ bậy lên bàn ghế, tường, lớp được trang trí đẹp.

Tham gia các hoạt động về môi trường như:  vẽ tranh, viết bài, tham gia diễn đàn về môi trường, tham gia chiến dịch về môi trường, tổ chức dã ngoại về môi trường.

 1. Thực hiện các hoạt động vì môi trường

– Tiếp tục giáo dục học sinh hưởng ứng thực hiện các chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được các ngành chức năng phát động trong năm học. Giáo dục tính tự giác trong việc giữ vệ sinh môi trường (Tự giác nhặt, bỏ rác đúng chỗ thu gom rác và dọn vệ sinh phòng học trước và sau giờ học, buổi học, đi vệ sinh đúng chỗ, chấp hành việc giữ gìn khu vệ sinh chung…), tự giác chăm sóc bồn hoa, cây xanh, cây cảnh.

– Động viên, khuyến khích các lực lượng trong và ngoài nhà trường cùng tham gia chăm sóc và cải tạo môi trường.

– Phát động học sinh thi vẽ tranh, viết báo, tập san về môi trường với chủ đề “Môi trường mơ ước của em”.

– Phát động học sinh thu gom giấy vụn, sách, báo cũ và mới để gây quỹ hoạt động Đội, tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các bạn học sinh miền núi, học sinh nơi hay bị lũ lụt.

 1. Theo dõi sự thay đổi về môi trường

– Thành lập ban môi trường nòng cốt là các bộ phận chủ chốt, ban ngành tổ khối, phân công các thành viên theo chức năng, phụ trách theo mãng, ghi chép số liệu, chụp ảnh đối chiếu. Trưng bày các ghi chép, hình ảnh. Thường xuyên có sự cập nhật trên trang Website của trường về các nội dung, hình ảnh hoạt động xanh hóa trường học.

– Thực hiện những cách đánh giá như ảnh chụp, băng hình, để làm rõ sự thay đổi cảnh quan môi trường của trường trong năm học và qua hàng năm.

 1. Phát huy ảnh hưởng tích cực của nhà trường với cộng đồng

Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong công tác xã hội hóa đã củng cố và nâng cao lòng tin trong phụ huynh, từ đó nhà trường tiếp tục vận động xây dựng trường xanh- sạch- đẹp- an toàn theo kế hoạch của nhà trường nhằm ngày càng hoàn thiện các điều kiện phục vụ việc giáo dục toàn diện cho học sinh.

Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện giữ gìn trường, lớp sạch – đẹp, trồng và chăm sóc cây xanh của từng khối, lớp và các bộ phận trong trường học để động viên khen thưởng kịp thời.

Thực hiện việc sơ kết, tổng kết đúng thời gian qui định, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những thành tích tốt và phê bình, góp ý những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt phong trào Trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện” đã được phát động trong toàn trường./.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

– Các thành viên BCĐ;

– Các Tổ CM;

– Website trường;                                                                                   

– Lưu: VT.                                                                             Nguyễn Văn Đông


 

 


 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HÀNG THÁNG

(Kèm theo Kế hoạch số 10/KHXSĐ-THQL ngày 10 tháng 11 năm 2017)

                          của Trường Tiểu học Quảng Long)

Tháng Nội dung công việc Ghi chú
9/2017 – Tổ chức trồng lại hoa ở các bồn hoa bị chết trong hè.– Tu sửa CSVC các phòng học đảm bảo an toàn, đảm bảo quy định về bàn ghế, điện sáng, quạt, trang trí lớp học.

– Thành lập ban chỉ đạo “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện” năm học 2017 -2018.

– KT vệ sinh trường, lớp; phòng học, các điều kiện đảm bảo an toàn HS.

 
10/2017 – Triển khai kế hoạch xanh hóa trường học trên cơ sở các tiêu chí về xếp loại để cụ thể hóa các nhiệm vụ của từng bộ phận. Xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại về ”Xanh -Sạch – Đẹp – An toàn” trong nhà trường để đánh giá các lớp.– Triển khai chậu cảnh ở các phòng học.   
11/2017 – Tổ chức một số hoạt động về giáo dục môi trường cho HS thông qua các hoạt động giáo dục ở lớp.– Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí: “Xanh, Sạch, Đẹp  An toàn và môi trường sư phạm thân thiện”.

– Kiểm tra trang trí lớp, cây xanh trong trường.

– Trang bị tủ thuốc y tế cho 3 điểm trường.

 
12/2017 – Kiểm tra sữa chữa, bổ sung CSVC, các trang thiết bị để nâng cao môi trường ”Xanh -Sạch – Đẹp – An toàn”.– Kiểm tra việc thực hiện VS môi trường theo các tiêu chí ”Xanh -Sạch – Đẹp – An toàn”.  
01/2018 – Sửa chữa, làm mới các bồn hoa, chuẩn bị cây, hoa để trồng vào dịp tết trồng cây.  
02/2018 – VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán.– Phân công trực Tết bảo quản CSVC, chăm sóc cây hoa.

– Kiểm tra vệ sinh môi trường sau nghỉ Tết.

– Tổ chức tết trồng cây.

– Tiếp tục KT môi trường ” Xanh -Sạch – Đẹp – An toàn” về CSVC, cây xanh trường – lớp và kỹ năng vệ sinh của HS.

– Kiểm tra việc chăm bón hệ thống cây xanh, bồn hoa, cây cảnh.

  

 

 

3/2018 – Chăm sóc bồn hoa, cây xanh, cây cảnh, cắt tỉa hoa, cây cảnh. Trồng bổ sung cây.  
4/2018 – Tiếp tục kiểm tra môi trường ”Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” về CSVC, cây xanh trường – lớp và kỹ năng VS của HS.  
5/2018 – Tổng kết công tác ”Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện” trong năm học 2017 -2018.– Tổng vệ sinh toàn trường chuẩn bị Tổng kết năm học 2017 -2018.

– Phân công trực hè để đảm bảo “Xanh -Sạch – Đẹp – An toàn” trong hè.

 
6, 7/2018 – Xây dựng kế hoạch tăng trưởng cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới;– Trực hè, kiểm tra việc trực hè (chú ý về vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, công trình vệ sinh).  

Trên đây là kế hoạch hoạt động xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” năm học 2017 – 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu các phân hành, bộ phận có vướng mắc trực tiếp gặp đồng chí trưởng ban chỉ đạo cùng trao đổi, bàn bạc tháo gỡ.

Tập thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên, Học sinh trường TH Quảng Long quyết tâm thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” năm học 2017- 2018.

 

 


    PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LONG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /QĐXSĐ-HT                                                             Quảng Long, ngày     tháng      năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng trường học

“Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực”  

năm học 2017 – 2018

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LONG

Căn cứ điều 17 về Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ Trường tiểu học;

Thực hiện Quyết định số 352/QĐ-PGD&ĐT, Ba Đồn ngày 03 tháng 11 năm 2017 của phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn về việc Ban hành tiêu chí về phong trào xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực”;

Căn cứ Hướng dẫn số 351/CV-PGD, Ba Đồn ngày 03 tháng 11 năm 2017 của phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn V/v Hướng dẫn phong trào xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực”;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KHNH-THQL ngày 20 tháng 8 năm 2017 của Trường Tiểu học Quảng Long về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;

          Căn cứ tình hình thực tế về vị trí địa lý, dân cư, dạy học, thực hiện các phong trào của nhà trường trong năm học 2017- 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” gồm các ông (bà) có danh sách kèm theo.

Điều 2. Các ông (bà) trong Ban chỉ đạo căn cứ theo các tiêu chí cần đạt của phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” để làm việc theo nhiệm vụ được phân công của Trưởng ban và theo quy định của ngành giáo dục cấp trên.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                          

-Như điều 3;

-Sao lưu văn phòng.                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                Nguyễn Văn Đông

          Danh sách Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực” năm học 2017 – 2018

(Kèm theo Quyết định số     /QĐXHNTr-HT, ngày       tháng   năm 2017)

 

TT Họ và tên Chức vụ Phân công nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đông Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Trần Thị Diệu Liên P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Nguyễn Thị Hồng Liễu Tổ trưởng 1,2,3 Thành viên
4 Cao Thị Ánh Hồng Tổ phó tổ 1,2,3 Thành viên- Thư ký
5 Lê Thị Hải Long Tổ trưởng 4, 5 Thành viên
6  Hoàng Thị Vân Anh Tổ phó 4, 5 Thành viên
7 Phan Đình Đằng GV TPT Đội Thành viên
8 Nguyễn Thị Thu Hằng BT Chi Đoàn Thành viên
9 Trần Thị Lệ Kế toán-VP Thành viên
10 Phạm Thị Nhung Thu viện-TB Thành viên
11 Trần Thị Phương Loan Y tế Thành viên

     (Danh sách này gồm có 11 người)

KẾ HOẠCH xanh-sach-dep-an toan 2017 (Chuẩn)