NHỮNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SƠ TIỂU HỌC QUẢNG LONG

Tháng Tư 11, 2018 7:29 sáng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ BA ĐỒN

CÔNG ĐOÀN CƠ SƠ TIỂU HỌC QUẢNG LONG

 

 

NHỮNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SƠ TIỂU HỌC QUẢNG LONG

1.Đại hội công đoàn cơ sở Tiểu học Quảng Long

 a

2. Công đoàn cơ sở Tiểu học Quảng Long tham gia giải bóng chuyền do công đoàn ngành tổ chức

b

3. Công đoàn cơ sở Tiểu học Quảng Long tham gia hiến máu nhân đạo.

cx