Lịch hoạt động đội năm học 2017 – 2018

Tháng Mười Một 24, 2017 3:46 chiều

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BA ĐỒN

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LONG

LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI
NĂM HỌC: 2017
2018

 

THỨBUỔI 2 3 4 5 6
Đầu giờ Giữa giờ Đầu giờ Giữa giờ Đầu giờ Giữa giờ Đầu giờ Giữa giờ Đầu giờ Giữa giờ
 SÁNG  Chào cờ  Chăm sóc hoa  Truy bài  Thể dục Nhận  thức Đội, nhi đồng  Mỳa hỏt  Truy bài Nghi thức, sinh hoạt sao Nhận  thức Đội, nhi đồng  Trò chơi
 CHIỀU  Truy bài   Nhận  thức Đội, nhi đồng    Truy bài    Hát nhạc    Truy bài  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TPT ĐỘI

 

                                                                                                 Phan Đình Đằng

lich hoat dong doi