1 số công việc quan trong phục vụ kiểm tra cuối năm; công tác kiểm tra thi viện của Sở; công tác kiểm tra thi đua cuối năm; công tác tổng kết năm học và báo cáo số liệu cuối năm của PGD & ĐT thị xã Ba Đồn

Tháng Năm 9, 2018 4:15 chiều
1. Công tác kiểm tra lại chuẩn QG trong năm học 2017-2018:

– Trường TH Q.Long, Q.Minh A chuẩn bị chu đáo các điều kiện chuẩn bị cho việc UBDN thị xã kiểm tra (ngày 14/5) để đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận lại trong nửa tháng 6/2018.
– Riêng các trường TH Q.Hải, số 1 Q.Hòa, Q.Thuận tiếp tục bổ sung các hạng mục cơ sở vật chất theo quy định để trình UBND thị xã kiểm tra (tháng 10/2018) trình tỉnh kiểm tra tháng 11/2018.
2. Công tác kiểm tra thư viện do Sở GD&ĐT về kiểm tra:
– Yêu cầu các trường đã được Thông báo cần tích cực chi đạo nhân viên thư viện rà soát lại hệ thống hồ sơ, sắp xếp, bố trí góc thư viện lớp, thư viện ngoài trời, góc thư viện ở các hiên lớp,… chuẩn bị chu đáo cho Đoàn Sở GD&ĐT về kiểm tra, công nhận.
3. Công tác kiểm tra cuối năm học: 
– Các trường chỉ đạo công tác kiểm tra, bàn giao chất lượng đảm bảo theo Hướng dẫn. Phòng thành lập Đoàn về kiểm tra, phát hiện trường hợp GV nào vi phạm quy định, Hiệu trưởng trường đó chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Phòng về công tác chỉ đạo.
4. Công tác thi đua cuối năm:
Trên cơ sở Hướng dẫn thi đua – khen thưởng của Ngành (sẽ có Văn bản gửi về các trường), đề nghị các trường bám sát Hướng dẫn và tỷ lệ % LĐTT, CSTĐ các cấp của trường đạt Tập thể LĐTT, LĐXS và chưa không đạt LĐTT để họp xét thi đua, làm hồ sơ thi đua đảm bảo.
5. Công tác tổng hợp thông tin báo cáo
– Yêu cầu các trường tổng hợp và cập nhật số liệu cuối năm theo 5 mẫu từ M1 đến M5 trên Driver mà đ/c Lợi chia sẻ về các trường. Đề nghị việc báo cáo số liệu cần chính xác, đầy đủ, kịp thời.